Matura Shtetërore 2015

Testi i maturës mbahet në dy ditë:

 • 06.06.2015 – pjesa e parë dhe
 • 20.06.2015 – pjesa e dytë.

Obligoheni të keni me vete letërnjoftimin.

Për më shumë kliko në “Read more”

PROCEDURAT E PROVIMIT

 • Provimi i Maturës organizohet më 06 qershor dhe 20 qershor 2015;
 • Paraqitja e Provimit të Maturës bëhet më 13 – 27 maj 2015;
 • Të dy pjesët e Provimit të Maturës organizohen në datat e caktuara më lart dhe fillojnë në orën 10:00, ndërsa maturantët duhet të jenë në orën 8:30 te Qendrat e Testimit;
 • Provim zgjat 180 minuta, pa e llogaritur kohën e shpërndarjes së testeve dhe kohën e udhëzimeve teknike, të cilat do t’i merrni nga administruesit e Testit. Pra, testimi fillon në orën 10:00 dhe përfundon në orën 13:30;
 • Veproni sipas udhëzimeve të administruesit të Testit;
 • Plotësoni me kujdes Broshurën e Testit e sidomos Fletëpërgjigjen;
 • Pagesa për Provimin e Maturës Shtetërore është 5 € (pesë euro) dhe bëhet përmes Bankave, me Fletëpagesë që merret në drejtorinë e shkollës.

MODELI I TESTIT

 • Testi përmban pyetje të tipit të mbyllur, me zgjidhje të shumëfishta, me katër alternativa, nga të cilat vetëm njëra është e saktë.
 • Testi organizohet për dy (2) ditë:

Dita e parë:

 • Testi përmban 120 pyetje nga lëndët e përgjithshme, Gjuhë amtare, Gjuhë angleze, Matematikë.
 1. Gjuhë amtare———————— 50 kërkesa
 2. Gjuhë angleze———————– 40 kërkesa
 3. Matematikë————————- 30  kërkesa

Dita e dytë:

 • Testi përmban 80 pyetje nga lëndët e profilit përkatës arsimor.

 III. Gjimnazi i Shkencave natyrore:

Dita e dytë: 80 kërkesa

 1. Matematikë ———————————-10 kërkesa
 2. Fizikë —————————————–20 kërkesa
 3. Kimi ——————————————-25 kërkesa
 4. Biologji —————————————25 kërkesa

DATA ME RËNDËSI:

Afati i Qershorit:

Provimi i Maturës Shtetërore, Dita e parë, më 06 qershor  2015

Provimi i Maturës Shtetërore, Dita e dytë, më 20 qershor  2015

 • Publikimi i rezultateve, më 30 qershor 2015
 • Ankesat e nxënësve, më 01–03 korrik  2015 në DKA
 • Publikimi i rezultateve të ankesave, më 08 korrik 2015 (përfundon afati i qershorit)

# Kandidatët që  nuk e paraqesin me kohë Provimin e Maturës Shtetërore, konsiderohet se kanë hequr dorë  nga provimi.

Afati i Gushtit:

 • Paraqitja e Provimit të Maturës Shtetërore, më 14 – 21 gusht 2015
 • Provimi i Maturës Shtetërore, Pjesa e parë, më: 29 gusht 2015
 • Provimi i Maturës Shtetërore, Pjesa e dytë, më: 05 shtator 2015
 • Publikimi i rezultateve, më 15 shtator 2015
 • Ankesat e nxënësve, më 16-18 shtator 2015
 • Publikimi i rezultateve të ankesave, më 19 shtator 2015 (përfundon afati i gushtit)

ÇFARË NË DITËN E PROVIMIT?

Kandidatët duhet të:

 • Jenë të pranishëm në Qendrën e Testimit, një orë e gjysmë para fillimit të testimit;
 • Kenë me vete letërnjoftimin;
 • Hyjnë brenda në kohën e caktuar, pas apelit të personit të autorizuar;
 • Ulen sipas udhëzimeve të administruesit / personit të autorizuar;
 • Kenë me vete një laps (jo me ngjyrë të kuqe);
 • Kenë me vete një shishe me ujë të pijes;
 • Plotësojnë me kujdes të gjitha të dhënat në Fletëpërgjigje.

Kandidatëve u ndalohet të :

 • Vonohen në provim
 • Kenë telefon celular apo ndonjë mjet tjetër për komunikim gjatë testimit;
 • Ndërrojnë vendin pa lejen e administruesit.
 • Kopjojnë në asnjë lloj forme;
 • Pëshpërit apo të komunikojnë me të tjerët, në asnjë lloj forme;
 • Dëmtojnë Fletëpërgjigjen, apo broshurën e testit;
 • Pengojnë të tjerët gjatë kohës së testimit.

Kandidatëtë që nuk u përmbahen këtyre rregullave, do të largohen nga Provimi i Maturës.

UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FLETËPËRGJIGJES:

Të gjitha shënimet e kërkuara duhet të barten në Fletëpërgjigje, si p.sh.

Në rubrikën KODI I IDENTIFIKIMIT duhet  shënuar kodin e komunës , kodin e shkollës e kështu me radhë.

MËNYRA E PLOTËSIMIT TË FLETËPËRGJIGJES:1Në Broshurën e testit janë pyetjet me nga katër alternativa, prej të cilave vetëm njëra është e saktë. Përgjigjen që mendoni se është e saktë duhet rrethuar në test dhe  të njëjtën  duhet bartur në Fletëpergjigje.

Shembull:  Pyetja e testit

Është dhënë vargu i numrave: 1, 3, 7, 15, 31,… Cili është numri vijues në vargun e dhënë?

 1. 67
 2. 65
 3. 63
 4. 61

Alternativa C është e saktë. E rrethoni atë në test dhe të njëjtën e ngjyrosni me laps grafit në Fletëpergjigje, në këtë mënyrë: 2

Përndryshe,  do të konsiderohet gabim nëse plotësohet në formë tjetër, si  p. sh.: 3 apo 4

Duhet pasur kujdes që, përgjigjen të një pyetje të mos e vendosim në vendin e pyetjes  tjetër. Duhet pasur  kujdes që hijezimi  i shënimeve të jetë i plotë.

Plotësoni me kujdes, sipas udhëzimeve, të gjitha të dhënat.

Lexoni me kujdes  e pastaj shënoni vetëm njërën nga katër  përgjigjet që  konsideroni se është e saktë.

Çdo përgjigje  e saktë  vlerësohet me një  pikë , ndërsa çdo përgjigje e pasaktë vlerësohet me zero pikë.

Pyetja e paplotësuar, gjithashtu vlerësohet me zero pikë.

Kini kujdes gjatë mbushjes dhe bartjes së përgjigjeve nga broshura e testit në Fletërgjigje, sepse vetëm Fletëpërgjigjet  lexohen.

Përgjigjen e plotësoni në Broshurën e testit dhe të njejtën e bartni në Fletëpërgjigje.

P.sh: Nëse në test, për pyetjen numër  konsideroni se alternativa C është  e saktë, atëherë edhe në Fletëpëgjigje e plotësoni alternativën C.

Po ashtu, nëse për pyetjen numër 2 konsideroni se përgjigja e saktë është alternativa B, edhe në Fletëpëgjigje e plotësoni alternativën B. Shih figurën: 5

Pikë negative nuk ka.

Llogaritjet apo ndonjë shënim tjetër mund t’i bëni në Broshurë të testit e assesi në Fletëpërgjigje.