Gara Kombëtare në Lëndën e Kimisë 7

Programi i garës:

Etapa e parë më 14 Nëntor 2015 e Shtunë

 • 08:30 – ardhja në shkollë;
 • 09:00 – hapja e programit;
 • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
 • 10:00 – Provimi me shkrim;
 • 11:40 – shkuarja nga shkolla.

Aplikimi dhe pjesëmarrja

 • Të gjitha shkollat publike mund të marrin pjesë.
 • Pjesëmarrës do të jenë nxënësit e kl.8-të dhe të 9-të.
 • Numri i nxënësve pjesëmarrës nga kl.8-ta dhe të 9-ta do të jenë si në vijim:
  *për 1-2 paralele 2 nxënës; *për 3-4 paralele 3 nxënës;
  *për 4-5 paralele 4 nxënës; *për 6 ose për më shumë paralele 5 nxënës
 • Aplikimet bëhen në www.mackosova.com Duhet plotësuar formulari i aplikimit dhe duhet vendosur një fotografi personale.
 • Afati i fundit për aplikim është më 11 Nëntor 2015 e Mërkurë. Aplikimet që bëhen pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Apliko tani!

Data dhe vendi i provimit:

 • Data e provimit (etapa e parë): 14 Nëntor 2015 e Shtunë
 • Vendi: International School Of Prishtina, Mehmet Akif College – Lipjan, Mehmet Akif College – Prizren, Mehmet Akif College – Gjakovë
 • Provimi fillon në orën: 10:00 h
 • Kohëzgjatja: 100 min.

Të dhënat për provim:

 • Niveli i provimit :
  – Për kl. e 8-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta dhe 8-ta.
  – Për kl.e 9-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta, 8-ta dhe 9-ta
 • Numri i pyetjeve: 50
 • Pyetjet do të jenë të përpiluara në gjuhën shqipe.
 • Pyetjet do të jenë me alternativa të shumëfishta.
 • Çdo pyetje do ti ketë pesë alternativa për përgjigje.

Rezultatet e provimit paraprak:

 • Publikimi i rezultatit do të jetë më 18 Nëntor 2015 e Mërkurë përmes internetit.
 • Rezultatet do të jenë në: www.mackosova.com
 • Poashtu nxënësit që kanë mbetur në finale (40 nxënës nga kl.8 dhe 40 nxënës nga kl. e 9-të) dhe shkolla e tyre do të informohen përmes telefonit.

Programi final:

 • Dita e provimit final më 26 mars 2016 e shtunë
 • Vendi: Mehmet Akif College – Lipjan
 • Detajet e Programit final mund t’i gjeni në web faqën tonë www.mackosova.com