Rezultatet e Olimpiadës së X-të në Lëndën e Kimisë

Nxënësit e 20 vendeve të para të cilët kanë fituar bursë do të njoftohen përmes telefonit.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.