History

Mehmet Akif School” is the first private school opened in post-war Kosovo. It started its activity in 2000, in the premises of the high school “Gjin Gazuli”, in Prishtina. A year later he was transferred as a tenant initially to a building located in Velani, and later to the building located in Veternik.

In the school year 2010 the College moved to its current facility in Banullë-Lipjan.

Teaching takes place at the level of upper secondary school (10-12), in the scientific direction.

The school offers food as well as accommodation in separate dormitories for boys and girls, for students coming from other cities in Kosovo.


Shkolla Mehmet Akif” është shkolla e parë private e hapur në Kosovën e pasluftës. Veprimtarinë e ka filluar në vitin 2000, në lokalet e Shkolles së mesme “Gjin Gazuli”, në Prishtinë. Një vit  më vonë  është transferuar si qiramarrës fillimisht në një objekt që gjendej në Velani, kurse më vonë në objektin që gjendej në Veternik.

Në vitin shkollor  2010 Kolegji kaloi në objektin e vet aktuale në Banullë-Lipjan.

Mësimi zhvillohet   në nivelin e shkolles së mesme të lartë (10-12),në drejtimin shkencor.

Shkolla ofron ushqim si dhe banim në konvikte të ndara për djem dhe vajza, për nxënësit që vijnë nga qytetet  e tjera të Kosovës.